Egyházi ünnepek

Szeptember 24. – Szent Gellért nap

A képhez tartozó alt jellemző üres; 120097253_3467858903275767_3722166785335388235_o.jpg a fájlnév

Szent Gellért püspök és vértanú emléknapja.
Népünk kereszténnyé válásának kezdetén vezérelte hozzánk Isten, hogy Imre herceg nevelőjeként, remeteként, püspökként és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság krisztusi hitre térését.Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Október – a rózsafüzér hónapja

A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága,
hálaadása a megváltás művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”
/II. János Pál pápa/

Pontosan nem tudjuk, hogy mikor kezdték imádkozni, de a XV. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt. 1480-tól kezdve pontos forrásokból tudjuk, hogy a keresztények 15 „titok” segítségével imádkozva elmélkedtek Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről.
A pápáknak is mindig kedves imádságuk volt a rózsafüzér, ezért mindig gondosan ápolták – egészen napjainkig.
II. János Pál pápa pedig nem sokkal megválasztását követően, így nyilatkozott: „A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége.
A keresztények az 1571. évi lepantói tengeri csatában fényes győzelmet arattak a törökök felett. Ezzel V. Pius pápa a győzelem napját, október 7-ét a Rózsafüzér Királynéjának, Szűz Máriának ünnepévé tette. Azóta októbert a rózsafüzér hónapjának is nevezik.

Templomunkban a gyerekekkel együtt imádkozzuk ebben a hónapban a rózsafüzért, de erre az imádságra gyűlünk össze minden hétfőn reggel. Így indulunk az új hét kihívásai, ajándékai felé. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy iskolánkban erősödjék a vágy a Krisztushoz tartozáshoz, hogy keresztény iskoláink az igazi értékek és a remény forrásaivá legyenek.

Szerkesztette: dr. Kocsisné Horti Monika


Október 4-e szentje: Assisi Szent Ferenc.

Minden idők egyik legnépszerűbb szentje.  XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezte.
Ferencben mély tisztelet és csodálat élt Isten teremtett világa iránt. Költeménye, a Naphimnusz nem pusztán gyönyörködés a természet szépségeiben, hanem Ferenc belső lelki érésének gyümölcse.
II. János Pál pápa az ökológiával foglalkozók védőszentjévé nyilvánította Szent Ferencet.

„Szent Ferenc a teremtés sértetlensége iránti mély és őszinte tisztelet példáját kínálja a keresztények számára. Mint a szegények barátja, aki szeretetben élt Isten minden teremtményével, Szent Ferenc az egész teremtést – állatokat, növényeket, természeti erőket, sőt, Napfivérét és Holdnővérét is – meghívta, hogy együtt tiszteljék és dicsőítsék az Urat. Az assisi nincstelen tanúbizonyságát adja annak, hogy ha békében élünk Istennel, nagyobb készséggel fogjuk építeni a békét az egész teremtéssel is, ami elválaszthatatlan a népek közötti békétől.”

(II. János Pál pápa: Az ökológiai válság: közös felelősségünk. Üzenet a béke világnapjára. 1990. január 1.)

* * *

„Szent Ferenc misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. […] Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. […] számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretetkapcsolatban állt vele. Ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. […] Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszketizmus volt, hanem valami gyökeresebb: lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati tárggyá alakítsa, amely felett rendelkezni lehet. […] Szent Ferenc – hűen a Szentíráshoz – azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit. ”

(Ferenc pápa: Laudato si’)

A teremtett világ szépségére napról napra rácsodálkozhatunk, de csak akkor, ha megőrizzük, amit ajándékba kaptunk! Iskolánk évről évre, így az idén is csatlakozott az autómentes naphoz, melynek keretében sokan igyekeztek gyalogosan, kerékpárral érkezni a suliba. A kisiskolásokkal  beszélgettünk arról, ők mit tehetnek és mit tesznek az őket körülvevő teremtett környezetért. A beszélgetés közben papírból, elkészült a farkast megszelídítő Szent Ferenc alakja is.


NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.
És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!

(Sík Sándor fordítása)

Szerkesztette: dr. Kocsisné Horti Monika


Mindenszentek ünnepe

Ezen az ünnepen mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba.
Templomunk titulusa Mindenszentek. Október 25-én ünnepeljük templomunk búcsúját, mely nagy kegyelem, hiszen ez az ünnep és az ezt követő Halottak napja mindenki számára fontos. Mindenkinek vannak megboldogult szerettei, akik lelki üdvösségéért  a búcsúi szentmisében könyöröghetünk és együtt lehetünk szeretteinkkel az Úr asztalánál. Együtt imádkozzuk! Adj Uram örök nyudolmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik! Amen.

Szerkesztette: dr. Kocsisné Horti Monika