2022/2023.

Novemberi lelki kincsek

Az ősz utolsó hónapjában ünnepelt szentek sok lehetőséget adtak arra, hogy életszentségük példáján át gazdagodjunk hitünk ismeretében és gyakoroljuk a tevékeny szeretetet. Szent Márton és Szent Erzsébet emléknapjához kapcsolódóan, az idén is igyekeztünk közel hozni a gyerekekhez a: ”Jót tenni jó!”- gondolatát. A kisebbek egész héten át libákat gyűjtöttek minden szeretet cselekedetért. Mindenki kapott valamit. Akik legjobban világítottak a többiek számára a jóban, nevük felkerült a „ TÖBB VAGY HA ADSZ!” pólóra. A nagyok osztályonként mutathattak példát a segítő szeretetre. A DÖK libasorral, libazsíros kenyérrel hozta közelebb az ünnepet.

Szent Erzsébetre elrejtett rózsákat kerestek meg a gyerekek és rakták ki a szent királylány nevét és „Szerezz örömet!” címmel, projektmunka keretében az idősek otthonában élők és az őket szolgálók számára készítettek az alsósok karácsonyi ajándékot. A felsősök pénzt adományozhattak, ami a karitászon keresztül jut el a rászorulókhoz.

Ebben a hónapban hittanversenyekre neveztek be alsó és felső tagozatos diákcsapatok. Miskolcon a 6. évfolyamos diákok először vettek részt ilyen versenyen és sok örömmel, élménnyel lettek gazdagabbak. A 8. évfolyamos csapat versenyére a napokban kerül sor Egerben, amire a gyerekek sokat készültek. Reméljük új ismeretekkel, élménnyekkel térnek majd vissza!  A 3. évfolyamból öt csapat indult egy levelezős hittanversenyen, mely a bibliai ismereteket bővíti. Szorgalmasan készülnek a feladatokkal, melyeket dec. közepére kell elkészíteni.

Hitoktatóink Egerben részt vettek „A család…olaj az élet lámpásában.” c. kateketikai konferencián, ahol sok értékes előadást hallgathattak meg, megoszthatták tapasztalataikat egymással.

Tantestületünk a hónap végén lelki ajándékokban is részesülhetett. Együtt tölthettek másfél napot, közelebb kerülhettek egymáshoz, a szentségimádásban megérezhették a mindannyiunkat átölelő Isten szeretetét.

Vasárnap újra eljött az ADVENT! Az ünnep előestéjén a szentmise után meggyúlladt a város adventi koszorújának első gyertyája. Sok éve már irodalmi és zenei összeállítással válik még ünnepibbé a várakozás a készület ideje. Iskolánk tanárai és diákjai mellett vendégelőadók is voltak és a túlcsorduló szeretet meleg teával, süteménnyel is hívogatta városunk lakóit.

Intézményünkben a diákok tanáraikkal közösen készülnek Jézus születésnapjára. A felsősöknél minden reggel adventi gondolatokkal kezdődnek a napok. Tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódnak egy-egy elgondolkodtató történet felolvasásába. Az alsósoknál minden adventi hétfőn összegyűlnek a tanítok és diákjaik a színházteremben, ahol közösen gyújtjuk meg hétről hétre a gyertyákat, énekelünk, történetet hallgatunk. Az első gyertyát Gábor atya gyújtotta meg, aki meglátogatta az alsó tagozatos  gyerekeket, így együtt kezdhettük felkészülésünket az ünnepre.

„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég, zárt ajtaját!
Vár a világ, sóvárgva Rád!”

Októberi lelki kincsek

Októberben sokféle módon ajándékozott meg bennünket Isten. Gyönyörű, szinte nyári időnek örülhettünk. Ebben a hónapban a megdicsőült Egyház tagjai közül Szent Ferencet és a Szűz Anyát köszöntöttük.

 Szent Ferenc Istenhez ragaszkodását, szelídségét – mivel különleges kapcsolata volt a teremtett világgal, köztük az állatokkal, – közel lehetett hozni a kisiskolás gyerekekhez. Beszélgettünk arról, kik a szentek, mi a közös bennük és hogy mi is erre kaptunk meghívást. Kézműveskedtünk, közben közösen gondolkodtunk arról, mit és hogyan tehetünk a környezetünkért, a teremtett világért.

Október a rózsafüzér, a Szűz Anya hónapja volt. Az immár hagyománnyá vált, „1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért” eseménybe iskolánk az idén is bekapcsolódott. Az áhitatot megelőzte a kicsiknél minden évfolyamon egy-egy rózsafüzér elkészítése, beszélgettünk az imákról és Máriáról. Nemcsak a békéért imádkoztunk közösen, hanem arra is lehetőség volt, hogy felnőttek és gyerekek saját imaszándékaikat is odavigyék égi Édesanyánk segítségével az Úr elé. Az alsó tagozatosok tanítóikkal a kisiskola színháztermében gyűltek össze közös imára. A felső tagozatosok a templomban és az osztálytermekben kapcsolódtak be a rózsafüzérbe.

A hónap utolsó foglalkozásain már a Mindenszentek ünnepére hangolódtunk. Mécseseket készítettünk, melyekből már néhányat kivittek a gyerekek szüleikkel elhunyt rokonaik sírjára. /Erről képet küldtek a szülők./

Templomunk titulusa Mindenszentek, így november egyházközségünk búcsújával kezdődik.

„A mi hazánk a mennyben van. /Fil. 3,20/

Hála neked Uram, hogy mi is meghívást kaptunk! Köszönjük, hogy vezetsz minket a szeretet ösvényén és segítőink, a szentek, közbenjárnak értünk! Amen.

„Terád vár egy szép ország…”

Szeptemberi hitéleti hírek

Szeptember elsején a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette a 2022/23-as tanév. Az idei év mottója: ”A szentmise a család erőforrása.” Ez a gondolat sok lehetőséget ad arra, hogy  az iskolába járó gyerekek szüleit megszólítsuk, közös programok keretében közelebb segítsük a ránk bízottakat hitünk „Forrásához.”  Ennek megvalósítása érdekében az első osztályos szülői értekezleteken meghívást kaptak a családok, hogy egy délutánt együtt töltsünk a közösségi házban játékkal, beszélgetéssel és szentmisében hálaadással fejezzük be a közös időt. Azért, hogy e mondat életté váljon, bevésődjön elkészült az iskolánk hitéleti faliújságja is, melyen minden imára kulcsolt kéz egy-egy osztályt jelképez a rajzzal is megjelenített mottó körül. Minden osztályban igyekeztünk a gyerekek vizuális ismeretszerzésére támaszkodva „képes” módon is megjeleníteni ezt a gondolatot. Reméljük sikerül életre váltani és meríteni a forrásból!

 Szeptemberben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsúi szentmisében köszöntöttük. Településünk temető kápolnájának titulusa ez az ünnep.

 Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre emlékezünk: Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet a hagyomány szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.

Szent Gellért emléknapján már hagyomány, hogy Gábor atya az iskolánkban dolgozó valamennyi munkatársért ajánl fel szentmisét. Ez a közös ünnep szeptember 23-án volt, mely agapéval és egy vidám hangulatú orgonahangversennyel vált teljessé. Az iskolában dolgozók is egyfajta családot alkotnak, így az idei év mottóját ezzel az ünneppel is igyekeztünk élővé tenni, meríteni az életadó Forrásból.

„Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”